Fonds: structuur en activiteiten

Het Fonds streeft zijn doelstellingen na in vijf actieterreinen: gezondheid, opvoeding, cultuur, milieu en Olympische sport. De gesteunde projecten en initiatieven hebben alle een Belgische dimensie in hun respectievelijke gebieden.

Gezondheid

"Een ecosysteem van onderzoekers van hoog niveau in België ontwikkelen om de ontwikkeling van innovatieve onderzoeksprojecten in België te versnellen”

Sinds zijn oprichting heeft het Fonds Baillet Latour zich altijd ingezet voor de ondersteuning van vrij en onafhankelijk biomedisch onderzoek, met als doel de wetenschappelijke kennis te vergroten. Het allereerste initiatief van het Fonds was de organisatie van de Internationale Gezondheidsprijs in 1979 in aanwezigheid van HM Koningin Fabiola. Deze prijs, die tot 2020 werd toegekend, was de belangrijkste internationale wetenschappelijke onderscheiding die in België werd uitgereikt. Het Fonds besteedt nu elk jaar 1 miljoen euro aan biomedisch onderzoek (fundamenteel, klinisch of translationeel) via de Baillet Latour Biomedical Award, die de loopbaan van jonge onderzoekers in de biomedische wetenschappen gedurende 5 jaar ondersteunt en zo een krachtige hefboom is voor de onafhankelijkheid van deze onderzoekers.

Opvoeding

"Ondersteuning van jongeren met het oog op integratie en gelijke kansen voor iedereen”

De opeenvolgende crises van de afgelopen jaren, of het nu gaat om financiële, economische, migratie- of gezondheidsgerelateerde crises, hebben de kwetsbaarheid en de sociale ongelijkheden in onze samenleving vergroot. Met zijn acties wil het Fonds deel uitmaken van een overgang naar een rechtvaardiger en meer inclusieve wereld door initiatieven te steunen die de integratie en gelijke kansen van jongeren in kwetsbare situaties bevorderen. Integratie kan van educatieve, sociaal-culturele of professionele aard zijn.

Cultuur

"Valorisatie van het Belgische roerend erfgoed van grote historische, culturele of artistieke waarde”

Kunst en cultuur versterken onmisbare sociale banden. Zij zijn een bron van menselijke ontwikkeling en dragen bij tot de uitstraling van België. Sinds 2000 financiert het Fonds het behoud, de restauratie en de valorisatie van emblematische plaatsen en kunstwerken in België die van groot historisch, artistiek en cultureel belang zijn. Het Fonds steunt ook opleiding en onderzoek dat met dit doel voor ogen wordt verricht.

Olympische sport

"Gebruik maken van het sociale en educatieve hefboomeffect van de Olympische sport voor de overdracht van waarden en sociale inclusie”

Sport is een belangrijk instrument voor sociale integratie in onze samenleving. Als instrument voor sociale verandering draagt het waarden over als ethiek, respect, fair play en solidariteit, en stelt het ons in staat te werken aan gedrag en inclusie. De Olympische waarden (uitmuntendheid, vriendschap, respect) versterken deze positieve dimensie van sport. Daarom steunt het Fonds initiatieven binnen de Olympische beweging die een betere integratie van mensen met een handicap (lichamelijk of geestelijk) mogelijk maken of die interculturele integratie bevorderen.

Milieu

« Ondersteunen van de transitie naar een gezondere wereld door middel van specifieke acties die gericht zijn op duurzame landbouw

Het milieu, en in het bijzonder de landbouw, speelt een cruciale rol in onze levenskwaliteit en gezondheid. Daarom ontwikkelt het Fonds een actieprogramma om de transitie naar duurzamere landbouw- en voedselsystemen te bevorderen. Samenwerking met producenten en het faciliteren van netwerkvorming is een centrale dimensie van het programma. Om de transitie te versterken en de spelers op het terrein aan te moedigen, beloont het Fonds ook elk jaar een innovatieproject in de duurzame productie van groenten en fruit, en een project voor duurzaam beheer en behoud van de natuurlijke leefomgeving in België. Tenslotte verleent het Fonds elk jaar steun aan een operationeel initiatief dat wordt geselecteerd op basis van de potentiële impact ervan op de transitie van landbouw- of voedselsystemen.